TH  l  EN  l  CN
 
 
 
Call us : 081-4445945
 
 
 
         
 

     
  เกี่ยวกับเรา  
   
     
  ความตั้งใจ
สวนสระแก้ว จะมุ่งมั่นผลิตผักและผลไม้คุณภาพ เพื่อครองใจลูกค้าที่รู้คุณค่าของความแตกต่าง สัญญาว่าจะยึดมั่นในหลักการของคุณภาพ การเสริมสร้างคุณค่า การพัฒนา และคู่ความปลอดภัย (QVaDS) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
 
     
  ความเป็นมา  
 
2532 - “สวนสระแก้ว” เริ่มปลูกผลไม้ สลับกับการทำพืชไร่ในพื้นที่ 93 ไร่
2535 - เริ่มต้นปลูกมะละกอ สายพันธุ์ Solo Sunrise
  - วางจำหน่ายครั้งแรกในห้างสรรพสินค้า Robinson ปัจจุบันคือ Tops Supermarket
2536 - เพิ่มพื้นที่ของสวนอีก 75 ไร่ ปลูกมะละกอ พันธุ์แขกดำ
2539 - เริ่มเป็นผู้จัดหามะละกอให้ครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  - จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนามบริษัท ซี.โอ. สวนสระแก้ว จำกัด
2540
- เป็นผู้จัดหา/จัดส่ง ให้ Gourmet (Thailand), The Mall Department store, Seiyu (Thailand)
2541 - เริ่มโครงการขยายการผลิตพืชผักปลอดภัย มะละกอ Sunrise ร่วมกับเกษตรกร ต.วังใหม่ จังหวัดสระแก้ว
2542 - ได้รับหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางการเกษตรระดับจังหวัด
2543 - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการผลิต / ขายผักและผลไม้อนามัยจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2544 - ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร สวนสระแก้ว
2547
 
- ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) โครงการความปลอดภัยสำหรับอาหาร (food safety) ด้านพืช จากกรมวิชาการเกษตร
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2549 - เข้าร่วมโครงการรับรองการผลิต GAP โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ สวนสระแก้ว บ้านคลองหวาย
2551 - พัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกรและแปลงปลูกมะละกอและแก้วมังกร เพื่อรับรองมาตรฐาน Global GAP
2553 - ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพมะละกอเพื่อการบริโภคด้วย Near Infrared (NIR) Spectroscopy
2554 - สนับสนุนงานวิจัยร่วมกับ สวทช. และ ITAP ในโครงการ “การบ่มผลมะละกอระดับการค้าเชิงพาณิชย์เพื่อลดการสูญเสีย”
2556 - ได้รับเลือกให้ใช้เครื่องหมาย Thailand Trusted Mark (TTM) จากกระทรวงพาณิชย์
  - สนับสนุนวิจัยร่วมกับ สวทช. และ ITAP ในโครงการ
  1. “การเพิ่มปริมาณสารกาบาในมะละกอเพื่อการบริโภคผลสดและการแปรรูป”
  2. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง” ร่วมกับ วว.
2557 - ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองอันดับ 1 ประเภทมะละกอในการประกวดผลไม้ ในงานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  - ส่งออกมะม่วงทับทิมทองสู่ตลาดต่างประเทศ
 
     
     
  ประวัติผู้ บริหาร  
 
ชื่อ นายโชคยิ่ง พิทักษากร
รับผิดชอบ การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การศึกษา
 
- ศิลปบัณฑิต (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) MPPM สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์
 
- อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       พ.ศ. 2525 - 2536
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทชนิก จำกัด                         พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
   
   
ชื่อ นางอรพิน พิทักษากร
รับผิดชอบ การตลาด และการกระจายสินค้า
การศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์
 
 
- Inflight Service Manager (ISM)                           พ.ศ. 2526 - 2552
  สายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.โอ.สวนสระแก้ว จำกัด       พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
 
     
     
   
     
     
 
         
 
© 2013 C.O. Suan Srakeaw Co.,Ltd.
 
Current Pageid = 4