TH  l  EN  l  CN
 
 
 
Call us : 081-4445945
 
 
 
         
 

     
  คุณภาพสินค้า  
   
     
 
 
QVaDS
คุณภาพ เสริมคุณค่า พัฒนาคู่ความปลอดภัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสวนสระแก้ว ในการที่จะผลิตผลไม้คุณภาพ จำเป็นที่จะต้องสร้างเสริมห่วงโซ่แห่งคุณภาพให้แข็งแกร่ง สวนสระแก้ว และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยึดมั่นในหลักการ “คุณภาพ เสริมคุณค่า พัฒนา คู่ความปลอดภัย (QVaDS)” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างค่านิยมที่สำคัญให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

คุณภาพ เป็นหัวใจของชาวสวนสระแก้ว เราได้ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณภาพกับทุกคนในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับทุกห่วงโซ่แห่งคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ปลูกการตรวจคุณภาพดินและน้ำ การสรรหาเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีเลิศ วิธีการปลูก และดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามมาตราฐาน การทำเกษตรดีทีี่เหมาะสม GAP เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ท้ายสุด คือ ให้ความสำคัญในกระบวนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว Post Harvest Practice เพื่อให้มั่นใจว่า ผลผลิตที่เราเฝ้าทะนุถนอมจะคงคุณภาพดีจนกระทั่งถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค อย่างตรงต่อเวลา และสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคได้ 

 
     
  Va เสริมสร้างคุณค่า Value added Va การสร้างเสริมคุณค่า เป็นพลังในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสวนสระแก้ว โดยการให้ความรู้และความเข้าใจ ถึงคุณลักษณะที่แตกต่างของผลิตผลของเรา เน้นย้ำถึงคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยจากสารเคมีที่ไม่พึงปรารถนา การให้ผู้บริโภค
ได้เข้าถึงกระบวนการผลิต โดยเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมแปลงปลูก ทดลองชิมผลไม้ได้อย่างสนิทใจ สวนสระแก้วมีความแข็งแกร่งและให้ความสำคัญด้านบรรจุภัณฑ์ ในอันที่จะเสริมภาพลักษณ์และคุณค่า อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับสวนสระแก้ว

D พัฒนา Development การพัฒนาสมาชิกและเกษตรกร เราก้าวเดินไปพร้อมกับผู้ปลูก ในการพัฒนา ศักยภาพ ของสมาชิกโดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี วิสัยทัศน์ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต วิธีคิดรวมถึงการรักษาสภาวะแวดล้อมสัตว์ พืช และน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทำเกษตรที่ดีและยั่งยืน 
 
การพัฒนาผลิตผล จากสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ ความแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง ศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี การค้นหาสายพันธุ์ที่ตอบสนองรสนิยม ค้นคว้าและวิจัยการแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
การพัฒนาตลาด ตลาดและลูกค้าคือส่วนที่สำคัญที่สุด เราให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยการเยี่ยมชมแปลงปลูก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชม วิจารณ์เสนอแนะ พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที
 
     
 
S ความปลอดภัย Safety ความปลอดภัย สวนสระแก้วให้ความสำคัญ และเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัย การใช้สารเคมี ที่จะมีผลกระทบกับผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูก โดยใช้หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างผสมผสาน Integrate Pest Management (IPM) สวนสระแก้วได้รับการ
รับรองให้เป็นผู้ปลูกและจำหน่ายผักผลไม้อนามัยประเภทมะละกอพันธุ์ฮาวายเป็นรายแรกของ
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 และปี 2547 ได้รับการรับรองเป็นแหล่งผลิตพืชเกษตรดีที่เหมาะสม Good
Agriculture Practice (GAP) จากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการรับรองการผลิต GAP เพื่อส่งมอบครัวการบิน ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2549 ความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและเกษตรกรตลอดมา ในปี 2551 ได้เตรียมความพร้อมแปลงปลูกเพื่อการรับรองมาตรฐาน GLOBAL Gap ความปลอดภัยด้านอาหารจะเป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนตลอดไป
 
 
     
     
 
   
         
   
         
   
 
     
 
 
     
   
     
     
 
         
 
© 2013 C.O. Suan Srakeaw Co.,Ltd.
 
Current Pageid = 8